Prezentare generală

Beneficiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale şi acoperă atât drepturi universale (de exemplu, alocaţia de stat pentru copii), cât şi beneficii care se adresează doar persoanelor sau familiilor aflate într-o situaţie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă.

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (A.P.I.S.M.B.) funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.) ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, începând cu 1 noiembrie 2008.

Sistemul naţional de asistenţă socială se compune din sistemul de beneficii de asistenţă socială şi sistemul de servicii sociale.

În domeniul beneficiilor de asistență socială, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti are ca scop stabilirea, plata și gestionarea sumelor acordate cu acest titlu de la bugetul de stat, a sumelor destinate susținerii serviciilor sociale precum și evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei specifice.

În domeniul serviciilor sociale, Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti are ca scop evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011, cu modificările şi completările ulterioare.

În temeiul OUG 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naşionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, în domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, APISMB  are, în principal, următoarele atribuţii:
a) aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;
b) aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
c) informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din
reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
d) gestionează informaţiile în vederea efectuării  plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;
e) prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în
conformitate cu prevederile legale în vigoare;
f) înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
g) utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a
informaţiei stabilite de ANPIS;
h) asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă
socială;
i) actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;
j) asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale
solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
k) verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de
asistenţă socială;
l) stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
m) recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
n) fundamentează şi propun Agenţiei proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de
asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi pentru funcţionarea lor;
o) administrează bugetul aprobat şi prezintă Agenţiei raportul de execuţie bugetară;
p) organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
q) întocmesc rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit Agenţiei;
r) furnizează Agenţiei şi altor organisme care au competenţe în domeniu informaţii în vederea
elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;
s) asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte
instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu
autorităţile administraţiei publice locale şi judeţene;
ş) asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
t) soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
ţ) realizează selecţia şi formarea profesională a personalului la nivel judeţean, în conformitate cu
planul stabilit de Agenţie în domeniu;
u) editează materiale informative în domeniul lor de activitate;
v) utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor
beneficiarilor;
w) încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează
implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
x) întocmesc documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării
programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.
(2) Pentru realizarea obiectivelor sale, APISMB  îndeplineşte şi următoarele atribuţii:
a) administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în
condiţiile legii;
b) asigură îndrumarea şi controlul activităţii agenţiilor locale;
c) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind ucenicia la locul de muncă;
d) asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind
procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
e) autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind
formarea profesională a adulţilor;
f) înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
g) soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor
Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul caselor
judeţene de pensii sau, după caz, al Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;
h) asigură preşedinţia comisiei municipiului Bucureşti în domeniul egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi;
i) realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din
domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin
lege sau prin manuale
operaţionale;
j) realizează activitatea de acreditare a furnizorilor de servicii sociale şi asigură activitatea secretariatului tehnic al comisiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, în conformitate cu
prevederile legale în vigoare;
k) monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul
incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială
organizate în conformitate cu ordinul prefectului.
(3) În domeniul inspecţiei sociale, agenţiile teritoriale au, în principal, următoarele atribuţii:
a) promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi
stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;
b) sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului
întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
c) propun teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementare a
politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;
d) desfăşoară activitatea de control la nivel de judeţ, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea
metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
e) controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite beneficiile de asistenţă socială;
f) evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi
din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi
performanţei acestora;
g) controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la
administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
h) constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi
aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
i) propun suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;
j) controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea
marginalizării sociale;
k) elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de
inspecţie desfăşurate la nivel judeţean;
l) fac propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a beneficiilor de
asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
m) acţionează la nivel judeţean pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care
încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care
România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
n) transmit, la solicitarea Agenţiei, informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei
sociale