Prezentare generală

Beneficiile sociale sunt o formă de sprijin financiar care răspunde unei game largi de nevoi sociale şi acoperă atât drepturi universale (de exemplu, alocaţia de stat pentru copii), cât şi beneficii care se adresează doar persoanelor sau familiilor aflate într-o situaţie de dificultate, vulnerabilitate ori dependenţă.

Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti (A.P.I.S.M.B.) funcţionează în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (A.N.P.I.S.) ca serviciu public deconcentrat, cu personalitate juridică, finanţată de la bugetul de stat, începând cu 1 noiembrie 2008.

În domeniul administrării, gestionării şi plăţii beneficiilor de asistenţă socială şi al susţinerii programelor de servicii sociale, A.P.I.S.M.B. are, în principal, următoarele atribuţii:

 • aplică legislaţia privind acordarea şi plata beneficiilor de asistenţă socială;
 • aplică legislaţia privind finanţarea programelor de servicii sociale;
 • informează şi îndrumă persoanele fizice şi juridice cărora le revin drepturi şi obligaţii ce decurg din reglementările privind sistemul naţional de asistenţă socială;
 • gestionează informaţiile în vederea efectuării plăţilor beneficiilor de asistenţă socială;
 • prelucrează documentaţia aferentă stabilirii drepturilor la beneficiile de asistenţă socială, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • înregistrează datele privind persoanele care primesc beneficii de asistenţă socială;
 • utilizează sistemul de informaţii în conformitate cu instrucţiunile şi instrumentele de gestiune a informaţiei stabilite de A.N.P.I.S.;
 • asigură evidenţa la nivel teritorial a tuturor beneficiarilor din sistemul beneficiilor de asistenţă socială;
 • actualizează baza de date cu privire la beneficiari şi la beneficiile de asistenţă socială acordate;
 • asigură respectarea prevederilor legale care privesc caracterul confidenţial al datelor personale ale solicitanţilor şi ale persoanelor care primesc beneficii de asistenţă socială;
 • verifică îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate privind stabilirea drepturilor la beneficiile de asistenţă socială;
 • stabilesc dreptul la beneficiile de asistenţă socială şi efectuează plata acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 • recuperează drepturile încasate necuvenit de beneficiari, în condiţiile legii;
 • fundamentează şi propun A.N.P.I.S. proiectul de buget ce include fonduri pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, susţinerea programelor de servicii sociale şi funcţionarea lor;
 • administrează bugetul aprobat şi prezintă A.N.P.I.S. raportul de execuţie bugetară;
 • organizează activitatea de evidenţă contabilă a execuţiei bugetare pentru bugetul alocat;
 • întocmeşte rapoarte periodice, precum şi raportul anual de activitate şi le transmit A.N.P.I.S.;
 • furnizează A.N.P.I.S. şi altor organisme care au competenţe în domeniu informaţii în vederea elaborării de studii, rapoarte şi analize în domeniul lor de activitate;
 • asigură comunicarea permanentă cu instituţiile şi autorităţile administraţiei publice centrale, cu alte instituţii şi persoane juridice cu responsabilităţi în domeniul social şi în special cu autorităţile administraţiei publice locale;
 • utilizează orice mijloc de comunicare în masă pentru promovarea şi informarea asupra drepturilor beneficiarilor;
 • încheie contractele şi convenţiile de finanţare pentru programele de servicii sociale, monitorizează implementarea acestora şi elaborează rapoartele prevăzute de lege;
 • întocmeşte documentaţia necesară pentru solicitarea creditelor bugetare în vederea finanţării programelor de servicii sociale şi asigură plata acestora.

Pentru realizarea obiectivelor sale, A.P.I.S.M.B. îndeplineşte şi următoarele atribuţii:

 • administrează patrimoniul propriu, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului, în condiţiile legii;
 • asigură reprezentarea în faţa instanţelor judecătoreşti, conform legii;
 • soluţionează contestaţii, sesizări şi reclamaţii, potrivit competenţelor legale;
 • realizează selecţia şi formarea profesională a personalului, în conformitate cu planul stabilit de N.P.I.S. în domeniu;
 • editează materiale informative în domeniul lor de activitate;
 • asigură aplicarea prevederilor legale în vigoare privind condiţiile de înfiinţare şi a celor privind procedura de autorizare a agentului de muncă temporară;
 • autorizează furnizorii de formare profesională în baza prevederilor legale în vigoare privind formarea profesională a adulţilor;
 • înregistrează contractele de formare profesională ale furnizorilor de formare profesională;
 • soluţionează cererile privind eliberarea atestatelor de recunoaştere a experienţei profesionale în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 134/2016 privind aprobarea Procedurii de atestare a pregătirii şi experienţei profesionale în scopul recunoaşterii experienţei profesionale dobândite pe teritoriul României de persoanele care doresc să exercite pe teritoriul unui alt stat membru al UE, SEE sau Confederaţiei Elveţiene activităţile cuprinse în anexa IV la Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind recunoaşterea calificărilor profesionale;
 • soluţionează, conform competenţelor specifice, solicitările înregistrate în Sistemul de informare al pieţei interne (IMI), asigurându-se schimbul de informaţii între ţările UE, din Islanda, Liechtenstein şi Norvegia;
 • soluţionează cererile privind stabilirea calităţii de persoană persecutată, în înţelesul prevederilor Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, plata acestor drepturi fiind realizată prin intermediul Casei de Pensii a Municipiului Bucureşti;
 • realizează activităţi de evaluare, monitorizare şi control privind implementarea programelor din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale, în conformitate cu metodologia specifică aprobată prin lege sau prin manuale operaţionale;
 • monitorizează implementarea priorităţilor stabilite prin planul strategic de acţiune din domeniul incluziunii sociale, precum şi activitatea secretariatului tehnic al comisiei de incluziune socială organizate în conformitate cu ordinul prefectului.

În domeniul inspecţiei sociale, A.P.I.S.M.B. are, în principal, următoarele atribuţii:

 • promovează acţiuni de informare şi conştientizare a cetăţenilor asupra drepturilor sociale şi stabilesc programe de colaborare cu societatea civilă;
 • sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele supuse controlului întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 • propune teme de control în vederea includerii în planul anual de control pentru implementarea politicilor aferente sistemului naţional de asistenţă socială;
 • desfăşoară activitatea de control la nivelul Municipiului Bucureşti, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
 • controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială, serviciile sociale, modul de îndeplinire a prevederilor legale privind încadrarea în grad şi tip de handicap, în grad de invaliditate sau în grad de dependenţă, după caz;
 • evaluează, monitorizează şi controlează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punctul de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;
 • controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
 • constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege;
 • propune suspendarea ori încetarea temporară sau definitivă a beneficiului de asistenţă socială/serviciului social în cazul încălcării grave a prevederilor legale în domeniu;
 • controlează şi monitorizează modul de îndeplinire a prevederilor legale privind combaterea marginalizării sociale;
 • elaborează rapoartele de evaluare, monitorizare şi control, precum şi analize specifice activităţii de inspecţie desfăşurate la nivelul Municipiului Bucureşti;
 • face propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a modului de acordare a beneficiilor de asistenţă socială şi a serviciilor sociale;
 • acţionează la nivelul Municipiului Bucureşti pentru prevenirea şi înlăturarea efectelor oricăror acte sau fapte care încalcă principiile şi normele din domeniul asistenţei sociale, stabilite prin tratatele internaţionale la care România este parte sau prin reglementările Uniunii Europene;
 • transmite, la solicitarea A.N.P.I.S., informaţiile privind activitatea de control din domeniul inspecţiei sociale.

Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice, A.P.I.S.M.B. cooperează cu autorităţile administraţiei publice locale, cu organizaţiile guvernamentale, cu societatea civilă, precum şi cu partenerii sociali.