Cadrul legal de desfăşurare a activităţii de inspecţie socială

Activitatea de inspecţia socială se realizează la nivelul Municipiului Bucureşti de către Agenţia pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti, fiind principalul instrument de control, evaluare şi monitorizare al Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale în domeniul asistenţei sociale.

Potrivit art. 108 din Legea asistenţei sociale nr. 292/ 2011, activitatea de inspecţie socială se realizează de către inspectorii sociali care îşi exercită atribuţiile pe întreg teritoriul ţării şi beneficiază de statutul specific personalului cu atribuţii de inspecţie şi control. În realizarea atribuţiilor prevăzute de lege, inspectorii sociali efectuează evaluarea, monitorizarea şi controlul respectării legislaţiei în vigoare din domeniul asistenţei sociale, monitorizarea şi controlul respectării criteriilor, standardelor şi indicatorilor în baza cărora se acreditează furnizorii şi serviciile sociale, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de lege.

În cadrul Agenţiei pentru Plăţi şi Inspecţie Socială a Municipiului Bucureşti funcţionează Serviciul Inspecţie Socială.

 

Serviciul  Inspecţie  Socială are, în principal, următoarele atribuţii:

 1. desfăşoară activitatea de control la nivelul municipiului Bucuresti, în baza ordinelor de deplasare şi cu respectarea metodologiilor, instrucţiunilor şi a procedurilor de lucru aprobate;
 2. controlează şi monitorizează modul în care sunt stabilite şi acordate beneficiile de asistenţă socială;
 3. evaluează, controlează şi monitorizează activitatea furnizorilor de servicii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al respectării standardelor de calitate şi de cost, precum şi al eficienţei şi performanţei acestora;
 4. controlează şi monitorizează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata beneficiilor de asistenţă socială, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu;
 5. controlează respectarea prevederilor privind accesul egal şi nediscriminatoriu al cetăţenilor la beneficiile de asistenţă socială şi la serviciile sociale, respectarea standardelor minime de calitate specifice fiecărui tip de serviciu social, precum şi modul de gestionare a fondurilor alocate;
 6. sesizează organele abilitate în cazul în care există indicii temeinice de săvârşire a altor infracţiuni decât cele aflate în domeniul său de activitate, cu acordul directorului general al A.N.P.I.S.;
 7. monitorizează modul în care entităţile supuse controlului respectă dispoziţiile legale cu privire la realizarea adaptărilor necesare în vederea asigurării accesului neîngrădit al persoanei cu hándicap în spaţiile în care acestea funcţionează şi propun remedierea neregulilor constátate sau aplicarea de sancţiuni contravenţionale, după caz;
 8. constată săvârşirea faptelor prin care se încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi aplică sancţiunile contravenţionale prevăzute de lege şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni;
 9. propune autorităţilor administraţiei publice, precum şi persoanelor fizice şi juridice, publice şi private controlate, luarea măsurilor pentru respectarea prevederilor legale încălcate;
 10. propune suspendarea sau încetarea temporară sau definitivă, după caz, a beneficiilor de asistenţă socială atunci când se constată că acestea nu au fost acordate în conformitate cu prevederile legale;
 11. asigură consilierea entităţilor supuse controlului.

 

Activitatea de inspecţie socială cuprinde: misiuni de inspecţii tematice, misiuni de evaluare/ monitorizare şi misiuni de inspecţii inopinate.

Misiunile de inspecţie tematică – sunt prevăzute în planul anual de control, se desfăşoară simultan în toate judeţele ţării într-o perioadă determinată de timp şi au la bază o metodologie de control unitară. Misiunile de inspecţie tematică ce au ca obiectiv monitorizarea şi controlul calităţii serviciilor sociale se realizează prin anunţarea prealabilă a furnizorului de servicii sociale, cu cel puţin 7 zile înainte de data controlului, prin notificare. Acest tip de control oferă o imagine de ansamblu a modului de organizare şi desfăşurare a sistemului de acordare a serviciilor sociale şi beneficiilor de asistenţă sociale de către furnizori, persoane fizice sau juridice, publice sau private, cu relevanţă asupra problemei care constituie tema controlului. La finalul fiecărei campanii de inspecţie tematică se întocmește un raport tematic naţional ce conţine principalele constatări, concluzii şi propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ aferent activităţii inspectate.

Misiunile de evaluare/ monitorizare – se realizează în scopul asigurării calităţii serviciilor sociale şi constau în verificarea modului în care furnizorii şi serviciile sociale îndeplinesc cerinţele specifice de calitate evidenţiate printr-un set de standarde, criterii şi indicatori. Misiunile de evaluare în teren şi de monitorizare a serviciilor sociale se efectuează în baza prevederilor Legii nr. 197/2012, şi ale HG nr. 118/2014 privind Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 197/2012. Misiunile de evaluare/ monitorizare se planifică lunar de către agenţiile teritoriale şi sunt notificate furnizorul serviciului social cu cel puţin 15 zile înainte de efectuarea evaluării în teren. La finalul misiunilor de evaluare/ monitorizare, inspectorii sociali care au realizat evaluarea în teren completează documentele prevăzute de HG 118/2014 – în concordanţă cu situaţia identificată în teren – şi le transmit compartimentului de acreditare din cadrul Ministerului Muncii şi Justiţiei Sociale.

Misiunile de inspecţie inopinată – constau în verificarea punctuală şi neanunţată a activităţii entităţilor supuse inspecţiei, ca urmare a unor sesizări făcute de persoane fizice sau juridice, publice ori private, sau ca urmare a autosesizărilor. Misiunile de inspecţie inopinată se pregătesc, se organizează şi se instrumentează la nivelul ANPIS/APISMB, după caz. Termenul de soluţionare este cel prevăzut în legislaţia care reglementează activităţile de soluţionare a petiţiilor, exceptând situaţiile urgente, care se soluţionează cu celeritate, sau alte situații prevăzute de legislația în vigoare. Astfel, misiunile de control inopinat care vizează situaţii de nerespectare a criteriilor, a standardelor minime de calitate sau indicatorilor prevăzuţi de lege, precum şi cu privire la existenţa altor nereguli în acordarea serviciilor sociale, indiferent de natura acestora, se realizează în regim de urgenţă, respectiv în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la înregistrarea sesizării.

Indiferent de tipul de inspecţie, în situația în care au fost identificate nereguli în activitatea desfăşurată de instituţiile controlate, inspectorii sociali dispun măsuri de remediere a deficienţelor constatate, monitorizarea acestora fiindrealizată până la implementarea integrală a măsurilor stabilite în procesele-verbale de control.

 

Entităţile  supuse inspecţiei sunt:

 • autorităţile administraţiei publice centrale şi locale;
 • persoanele fizice sau juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale;
 • furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi, precum şi serviciile sociale oferite de către aceştia.

Activitatea de control este exercitată în domeniul:

 • beneficiilor de asistenţă socială;
 • serviciilor sociale.

 

Acte normative care din punct de vedere contravenţional stabilesc competenţe inspectorilor sociali:

 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 113/2011 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Plăţi şi Inspecţie Socială:
 • Legea197/ 2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale;
 • Legea 272/ 2004privind protectia si promovarea drepturilor copilului (R;
 • Legea 448/ 2006privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (R);
 • Legea 416/ 2001privind venitul minim garantat;
 • Legea 277/ 2010privind privind alocaţia pentru susţinerea familiei (R);
 • Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor;
 • Ordonanţă de Urgenţăa Guvernului   70 / 2011 privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece;
 • Ordonanţă Guvernului nr. 68 / 2003privind serviciile sociale.

 

Pentru toate actele normative vor fi avute în vedere, completările, modificările şi abrogările ulterioare.